kontaktua
2012.11.15

Heriotza-ohikuneak VII: Hilbideak eta anderuak

Gorpua eleizara eroan baino lehen, auzokoak eta senitartekoak hildakoaren etxean batzen ziran. Abadea etorten zan gorpua altxatzeko.

Anderuak, jasotzaileak, hilketariak, garraiariak, eroaleak…

Herriko ohiturak aurretiaz erabakita eukan auzokoen artean nortzuk eroango eben hilotza sorbalda gainean eleizaraino. Ezkondua zanean, ezkonduek, eta ezkongabea zanean, ezkongabeek. Ez etxekoek ez senideek ez eben aintzina andari-zereginik hartzen, doluagaitik euren leku berezia bete behar ebelako hileta-segizioan. Hildakoa kofradiaren batekoa zanean, kofradia-kideak eroaten eben gorpua, edo hiru-lau baserriren jabea zanean, maizterrak arduratzen ziran. Herri batzuetan horretara dedikatzen zirenak egoten ziran, eta ordaindu egiten jaken.

Antzina gorpua andetan eroaten zan, geroago hasi ziran zerraldoak egiten, eta gorpua zerraldoaren barruan eroaten, baina halanda be andetan eroaten eben. Azken urteetan sorbalden gainean. Beti be hankak aurrera adi dituela, abadeen kasuan izan ezik, kasu horretan burua aurrera dala eroaten dira, baina gero eleizan sartzeko besteak bezala.

Batzuetan baserriak herritik oso urrun egozanean, bideak txarto egozanean edo hildakoak pisu handia eukanean, andariek turnoak egiten ebezan. Horretarako leku jakin batzuk egoten ziran, gehienetan bide-kurutzeetan, eta aldaketa egin baino lehen, errespontso bat errezatzen zan.

Hilbideak

Andariek bide jakin eta aldaezina egin behar eben. Bideok lotzen eben etxea eta eleizea benetan eta modu sinbolikoan. Ibilbide luze eta, inoiz, gatxok, andabideak, kuruzbideak, hilbideak, gorpuzbideak edo eleizbideak deitzen dira. Bide hori erabilten zan eleizeagaz zerikusia euken gauza guztietarako: kurutzea eroan, ezkontzetan, bateoetan...

Bidea itxita egoanean, basaz, sasiak janda etab. alboko lurretatik pasatzen zan, zorbidea egiten zan, eta ezin zen hori egitea inondik eta inora ukatu. Baina gehienetan halakorik ez gertatzeko, bideak konpondu egiten ziran auzolanean.

Segizioa, enterrua, ahokua, gorpulorra...

Hileta-jarraigoak prozesinoan egiten eban bidea. Aurreren eleizako kurutzea joaten zan, auzokoak edo monagiloak daroala, hildakoa eleizaraino gidatzeko. Aldez aurretik, abadea hildakoaren etxera etorten zan, gorpuaren kargua hartzeko eta eleizara eroateko. Horregaitik, zerraldoaren aurrean joaten zan errituzko otoitzak egiten. Ibilbidean zehar hil-kanpaiak joten ziran, gorpua eleizara heldu arte.

Hileta-jarraigoan toki agirian eroaten ziran aintzina sepulturarako opariak; serorak, lehen auzoak, etxeko andreak, edo senitartekoren batek, aurrogiak, olatak eroaten zituen; ezkoandreak argizaria eta argizaiolak sepulturan jartzeko. Halangoak leku berezia eukiten eben segizinoan.

Gaur egun lorak eskeintzen dira, baina hori nahiko barria da, lehenengo hirietan eta gero apurka-apurka herrietara pasatu dana.

Herri askotan gizonezkoen ilada bi joaten ziran zerraldoaren alde bietan, eskuan argizariak biztuta eukezala. Gero eleizan ixten ebezan.

Hileta jarraigoa, senideek eta auzoak hildakoagaz eukezan loturen arabera osotzen zan. Senide odoleko edo erantsiak ondrako taldea osatzen eben eta, senidetasunaren graduaren arabera hartzen eben lekua. Herri batzuetan andrazkoak gizonezko guztien atzetik joaten ziran, nahiz eta etxekoak izan.

Doluko erropak

Zenbat eta senidetasuna hurkoagoa izan, dolu edo lutua hainbat eta ageriagoa zan soineko eta jantzietan, horrek hildakoagaz bakotxak eukan loturea erakusten eban. Lehen auzoak be lutoz jazten ziran.

Gaur egun galduta dagoan arren, aintzina zorrotz bete beharreko legea zan. Hildakoaren etxekoak eta senitartekoak baltzez jazten ziran. Gizonezkoak: alkondara zuria, botoi baltzakaz, traje baltza edo iluna, askotan ezkontza egunekoa. Gainetik kapa baltza ipinten eben, taulerra. Kapa hau antzina domeketako erropea zan, baina gero enterruetarako bakarrik erabiltzen zan. Norberak euki ezean auzokoren bateri eskatzen eutsen. Ohitura hau joan dan mende hasieran galdu zan, Iparraldean berrogeiko hamarkadan. Ezkerreko besoan brazalete baltza ipintea be nahiko arrunta izaten zan.

Emakumezkoak be baltzez jazten ziran, erropa onenakaz, eta gainetik mantu baltzak eroaten ebezan, mantaleta eta kaputxina. Buruan mantilak edo belo modukoak, guanteak. Askotan erropa baltzik euki ezean tintau egiten ziran.

Umeen enterruetan ez zan lutorik jazten, zuzenean zerura joaten zirela esaten zan.

Esatekoak 0
Ikusita: 1025
2012.11.08

Heriotza-ohikuneak VI: Gorpua garbitu eta janztea

Hildakoa jantzi baino lehen garbitu egin behar da, eta horrek beste ritual bat eukan aurretik: horretarako erabiliko dan uretan Erramu egunean bedeinkatutako ereinotzaren hostoak irakingo dira aurretik, edo Doniane eguneko bedarrak, udako solstizioan batzen zirenak. Gehienetan arpegia, eskuak eta oinak baino garbitzen ez baziran be, beste batzuetan gorpu osoa egiten zan.

Hileta-zerbitzuak gaurko eran antolatu baino lehen, auzoko andrak arduratzen ziran, lehenateak gehienetan, edo auzoan horretan lan egiten ebenak, hil-bestitzailea edo emagina, esaterako. Herri batzuetan hildakoa gizonezkoa zanean, gizonezkoak janzten eben, eta andrazkoa zanean andrak.

Gorpua zerraldoan sartu aurretik, ohean etxunda egoten zan, eta ez handitzeko, lurrezko plater baten gatza ipinten zan sabelaren gainean.

Antzina gorpua janzteko gorputz-izara edo hilmisia erabilten zan. Neska gazteek arreorako prestatzen eben gauzakaz batera egiten zan hori. Gero, gerraurrean, nahiko normala zan abitu eta erlijio-adierazgarriakaz janztea, Jainkoaren errukia errazago lortzeko edo. Bizkaian gehien erabili izan dana, frantziskotarren abitua izan da, batez be gizonezko ezkonduentzako, emakumezkoak Karmenen abituarekin. Mutil ezkonbakoak, San Luis Gonzagaren jantziakaz, eta neska ezkonbakoak, Hijas de María, Purisima edo Inmakuladaz jantzita. Geroago hasi zan hildakoa jantzirik onenakaz janzten, gehienetan kolore ilunez, "etxetik urtetakoak", "bidaiaren bat egiteko moduan", askotan ezkontzako trajea, edo domeketako arropa izaten zan.

Zerraldoaren barruan, kurutzea, errosarioa, eta ilen buldak sartzen ziran. Bulden bidez hildakoaren arimaren aldeko parkamen osoa lortzen zan. Buldak etxekoak ekarten ebezan eleizatik, eta zerraldoaren ondoan jartzen ziran mahaitxo baten, etxera etorren jenteak, diruaren truke hartzen ebazan eta zerraldoan sartu.

Kasu batzuetan beste gauza batzuk be sartzen ziran: ikurriña, makilak, musika tresnaren bat, txapela...

Gaubela, begiria

Aintzinako legean hildakoak ez eban bakarrik egon behar. Horregaitik, gau eta egun zaintzen eben etxeko eta auzokoek gaubelan. Hildakoaren etxeko ateak zabalik egongo dira, eta hildakoari otoitz egiten datozenak isilik; horretara hildakoa datzan gela otoitz leku bihurtuko da. Han aldare txiki bat atonduko da, kurutze eta guzti, eta kandelak izetuta inguruan, larunbat santuz bedeinkatutako ura eta ereinotz-orriak dituela. Iluntzean senideak eta auzokoak bertan alkartuko dira errosario luzea errezatzeko. Hori amaitzen danean hasiko da begiria.

Gauean, txandaka zainduko dabe hildakoa auzokoek, ondoan biztuta dagoan kandelea amatau ez daiten kontu handia hartuz. Etxe bakotxetik bat joaten zan. Auzokoakaz batera etxekoak egoten ziran. Txandak egiten ziran, hiru-lau pertsona hildakoaren gelan, batzuk errosarioak errezatzen, eta besteak suetean, berbaz. Begirian egozanei ogia eta ardaua emoten jaken, goizaldeko orduetan kafea eta pattarra be bai.

Lastaira erre

Joan dan mendeko lehenengo hamarkadetara arte Euskal Herri osoan izan zan koltxoia edo lastaira erretzeko ohitura. Koltxoia lastoz edo arto kapatxez beteta egoten zan, horregaitik, lastaira, lastamarraga izena hartzen eban.

Lan hori auzokoen ardura izaten zan, eta etxetik hurren egoan bide-kurutzean egiten zan. Erretzen zan bitartean Aita Gurea errezatzen zan, eta ur bedeinkatu tantakada batzuk botatzen ziran surtara. Horren jatorrizko arrazoia zein dan ez badakigu be, azken urteetan, batez be garbitasun kontuakaitik egiten zan, gaixotasunak ez nahasteko, etab. Errautsak han geratzen ziranez, bidetik pasatzerakoan, jenteak errezau egiten eban.

Gero, muelledun koltxoiak hasi ziranean, ohitura guztiz galdu zan. Baina leku askotan gero be lastoa erretzen zan bide-kurutzean aintzinako ohituraren oroimenez.

Esatekoak 0
Ikusita: 1183
2012.10.31

Heriotza-ohikuneak V: Dolualdia, auzokoen laguntza

Gaixoa hil eta gero, defuntuaren senitartekoak dolualdian sartzen dira. Aldi horren ezaugarririk adierazgarriena eguneroko zereginak alde batera ixtea izango da. Lehenengo dolualdia hildakoari lurra emon osteko hileta-bazkariaz amaituko da. Bitartean, auzorik hurrekoenak edo hildakoaren etxetik gertuen bizi diran senideak hartuko dabe etxeko lanen ardurea, bazkaria prestau, erropak tintau, etxeko beharrak, solokoak, ganaduaren ardurea...

Heriotza dala-ta agirian geratuko dira auzokoen arteko lokarriak eta baita lokarriok eskatzen dabezan eginbeharrak.

Auzokoen artean lehen hierarkia bat egoan, etxe baten bizi direnak: bestaldekoa, etxekona, albokoa edo ondokoa da. Hurrengoak lehen-auzoak edo hurrengo atekoak dira: hurren dagoan etxekoak izaten dira, edo eleizarako bidean lehenengo dagoan etxekoak. Hurrengoak bigarren eta hirugarren auzoak dira. Segizinoan kurutzea eta zirioak eroaten ebezan, horregaitik kurutzekaria eta argiketariak esaten jaken. Besteak zerraldoa eroaten eben, eta kanposantuan zuloa egin.

Geroago hierarkia horreri jarraitu beharrean, tratuaren arabera eta adiskidetasunaren arabera emoten da laguntza. Ha ta guzti be, aspaldi baten gehienbat auzokoak arduratzen baziran be, gero eta gehiago senideak beregandu ditue hildakoaren etxeko zeregin horiek.

Hil-mezuak

Heriotzaren deia berehala egiten jake auzoko guztiei eleizako hil-kanpaien bitartez. Kanpaiok hildakoaren alde otoitz egitera deitzen dabe. Kanpaiotsak ez dira bardinak izango, hildakoa gizonezkoa, emakumezkoa edo umea izan, kanpaikada kopurua desbardina izaten da.

Hildakoaren senideei heriotzaren barri emoteko ardurea etxekoak edo lehen auzoak dauke. Adierazte hau zuzenean egin behar da eta hirugarren gradurainoko senideei jakinarazi behar zaie, "mezako senitarteak edo parientes de entierro". Horrez gainera medikuari, abadeari, sakristauari eta arotzari deitzen jake. Gaur egun abisua emoteko erarik zabalduena eskelak dira, egunkarietan, irratietan edo kalean zabaltzen direnak.

Erleei eta etxeko abereei abisua

Etxeko nagusia edo etxekoandrea hiltzean, hildakoak zaintzen ebazan etxeko abereei eta erleei be aditzera emoten eutsien barria alargunak edo herederuak. Erleei gehiago ganera, argizari gehiago egiteko eskatuz, eleizako sepulturan argia ipinteko be. "Erletxuak, erletxuak / egizute argizaia / nagusia il da-ta / bear da elizan argia". Halan egin ezean erleak hil egiten zirela pentsatzen zan. Erlauntzetan lutoa ipintzen zan, oihal baltz bat. Ohitura hori lehengo mendeko lehenengo hamarkadetan galdu zan.

Esatekoak 0
Ikusita: 1031
2012.10.26

Heriotza-ohikuneak IV: arimaren norakoari buruzko sineskerak

Kristau sinesmenaren arabera heriotzaren ostean, gorputza eta arima banandu egiten dira. Eta kezka handiak egoten ziren arima nora joan dan jakiteko: zerura, infernura edo linbora. Arima era askotara irudikatu da; batzuentzat ikusezina da, beste batzuentzat usoaren irudia hartzen dau, edo argi berezia, edo ke zuria... Gainera arimari zerurako bidea erreztutearren antzina teilatuko teila bat kentzen zan, edo leihoa zabaltzen zan.

Salbazino edo kondenazino seinaleak. Honegaz lotuta sineskera ugari batu dira. Gorpuaren arpegiaren itxuraren arabera, errez eta arpegian irribarrea eukela hilten zirenak librau egiten ziran. Ostera, hilten asko tardatzen ebenak, agonia luzea eukenak eta sufrimentu arpegiagaz geratzen zirenak, edo arpegia desitxuratuta, kondenau egiten ziran.

Beste sineskera zabal bat: heriotza euri-egun baten gertatu ezkero, edo enterruaren hurrengo egunean, edo segizinoak irauten dauen bitartean, salbau egiten da. "Gorputz ona euritsu; gorputz txarra haizetsu".

Egun seinaladuetan hiltea, salbazinoaren seinalea: zapatuetan, Aste Santuko egunetan, Asentzio egunean.

Esatekoak 0
Ikusita: 1276
2012.10.18

Heriotza-ohikuneak III: Azken sakramentuak, Eleizakoak

Gaixoari lagundu orduan, eritasuna arintzeko ezeze, heriotza osterako laguntzeko be bada. Kristau-sinismenaren arabera, hil ostean beste bizitza bat dago, eta horra joateko prestatzeko eleizakoak emoten jakoz, gaixoak aukera euki daian Jainkoagaz bakeak egiteko, eta betiko bizitzara eroango daben Gure Jauna eta Oleazioa hartzeko.

Lehenago Eleizakoak agirian eroaten ziran eleizatik gaixoaren etxeraino. Nafarroako eta Arabako hegoaldean ikusgarriak izaten ziran prozesinoak, eta jentetza handiak hartzen eban parte halangoetan. Gure inguruan etxe guztietatik joaten zan norbait gaixoaren etxera, eskuan kandela bat hartuta, Eleizakoak ekarrezan abadeari harrera egitera.

Bai kasu batean bai bestean, jentearen parte hartze horrek erakusten dau heriotza ez zala norbanakoaren gorabeherea, gizarteko jazoera baino.

Heriotza, herioa

Euskeraz hil aditza adierazteko berba bat baino gehiago erabilten dira: pertsonak eta erleak hil egiten dira. Pizti kaltegarriak (sugeak, zapoak...) akabatu egiten dira, berba hau pertsonentzat erabili ezkero despektiboa da. Etxeko abereak, behiak, ardiak... galdu. Beste abere guztiak tragau egiten dira. Azken hau pertsonentzat be erabiltzen da, bizia modu gogorrean edo bortitzean galtzen danean.

Etxean gertatzen zanean, heriotza egiaztatzeko, modu bat baino gehiago egoten ziran: sur azpitik pospolo bat pasatzea, begien aurretik kandela bat, aho aurrean izpilua jartzea arnasarik botatzen dauen ikusteko... jarraian begiak itxi behar jakoz, besteren bat beragaz eroan ez dagian.

Esatekoak 0
Ikusita: 1137