kontaktua
2011.12.20

Ogi salutadorea

Gaur egun hondino etxe batzuetan gordetan dan ohitura bat ekarriko dogu hona, ogi salutadorea. Ohitura hori Gabon-afariari lotuta dago eta Bizkaian zabal-zabal ibili da. Afaria hasi aurretik etxeko jaunak, edo mahaiburu egiten dauenak, ogia hartu, mosua emon eta aiztoaz zatitxu bat ebagiten dau. Zati hori mantelaren azpian ipinten du eta afalostean kutxan, armarioan edo toki jakin baten gordetan da. Urtero egiten da gauza bera, eguneko ogiagaz.

Antza danez ogi hau ez da galtzen ez usteltzen, aparteko indarra dauka eta helburu askogaz erabilten da: txakur amorratuak osatzeko; etxea eta etxekoak oinaztarrietatik jagoteko, ekatxak aldentzeko; kostaldean, itsasora botaten da ekatxa dagoanean itsasoa baretzeko; soloak gordetako, etab. Leku batzuetan, jenteak jan egiten eban hurrengo urtean, ogi horregaz berakatz-zopa eginda.

Esatekoak 0
Ikusita: 1569
2011.12.13

Gabon-mukurra

Gabonak bere badatoz eta... Hori berori esaten eban batek San Juanak igaro eta hurrengo egunetik hasita. Izan be, batzuentzat urtea ziklo handi bitan banatzen da. Eta egia esan behin sanjuanak pasauta konturatu barik heltzen dira Gabonak, denporeak igarri be egin barik egiten deusku ihes esku-artetik.

Kontuak kontu, Gabonak datozela-ta ohitura zahar honen ganean gauzatxu pare bat esango dogu. Atxina, Gabon-mukurraren usadioa nahiko zabala zan gure etxeetan. Enbor horrek izen asko daukaz: Gabon-mukurra, Gabon-zuzia, Gabon-subila, Subilaro-egurra, Olentzero-enborra...

Gabon-gauerako beren beregi prestetan zan enbor handia, toki batzuetan udagoienean basoan hartu eta idiakaz etxera eroan eta gero, estalpean gordetan zan Gabon gaueko surtan erretako. Sarritan gau osoan egoten zan sua izetuta, egunetan egoten ez zanean.

Enbor horren errautsek indar eta balio apartekoa euken etxekoak zein etxe-abereak gatxetatik jagoteko eta babesteko. Herri batzuetan etxe-abereak errautsen ganetik pasetan ebezan, ezbeharrak eta zoritxarrak uxatzeko. Etxea be gabon-mukurraren keagaz lurrinduten zan eta errautsak soloetara botaten ziran kurutzearen irudia eginaz.

Gaur egun, oraindik beheko sua edo txapa dagoan lekuetan enbor horren oroimenez familiako bakotxak errama txiki bat botaten dau surtara.

Esatekoak 0
Ikusita: 2194
2011.12.13

Marijesiak

Gabon inguruan kantuan egitea ohitura da, eta errondan kantuan ibiltea be bai. Erronda horreetariko bat Gabon aurreko egunetan hasi eta Gabon egunean berean amaitzen dana da. Marijesiak izena da zabalen dabilena, baina beste izen batzuk be badaukaz: Abendua eta Kebonikoak.

Bizkaian lehen zabalago egon ei da ohitura hori, eta kantuaren arrastoak orain be han eta hemen ezagunak dira edadeko jentearentzat. Baina errondan kantau Bizkaiko leku jakinetan egiten da. Gernikan, Arteagan eta Ean orain be bederatziurrena egiten dabe, Gabon egunez amaituta. Ostera Ibarrangelun, Lekeition, Ariatzan, Gorozikan, Mendatan eta Iurretan Gabon egunean bakarrik.

Lekukotasunak jasota dagoz Mungialdean eta Arratian be, baina ez etxerik etxe errondan ibiltekoa, kantua baino.

Kantuan historia santua (Adan eta Ebagandik hasi eta Jesusen jaiotzera arte) kontetan da, eta bederatziurrena egiten danean, hiru txanda dagoz, lehenengo lau egunetan kopla batzuk kantetan dira, hurrengo lau egunetan beste batzuk, eta abenduaren 24an beste batzuk.

Leku batetik bestera aldaerak dagoz formatan. Batzuk makilakaz doaz (Santagedatan moduan) eta beste batzuk ez, soinuagaz laguntzen dabe kantua edo bape barik, normalean bakarlariak abesten dau lehenengo eta taldeak gero erantzun. Eskean be ez dabe danak egiten.

Testuetan aldaera asko dagoz. Hona dakarguna, Gernikaldean jasoa da. Labayru Ikastegiak argitaratutako Urte sasoiak bildumatik atera dogu, Oles ta oles izeneko liburutik.

 

GABONAK DIRA ETA

Gabonak dira eta
edegidazu ateau
ikusi daigun
jaio dan infantea.

Maria Jose, Jesus Maria.

Abendu santu honetan
Kristoren jaiotzean
kontentuaren handiz
guztiok poz gaitean.

Maria Jose, Jesus Maria.

Adan formadu izan zan
lehenengo lurrean,
pekatu egin eban
paraisu eternalean.

Maria Jose, Jesus Maria.

Behar zala bialdu
lurrera aingerua
erremediatzeko
Adanen pekatua.

Maria Jose, Jesus Maria.

Trinidade altuko
bigarren personea
transformadurik dago
Belengo portalean.

Maria Jose, Jesus Maria.

Herodes erregea
falso traidorea,
zerren damu eban
Jesusen jaiotzia.

 

Maria Jose, Jesus Maria.

Herodes koitadua
burladu zaitue
Erregeak joan dira
zu ikusi gabe.

Maria Jose, Jesus Maria.

Hiru Errege Magoak
hain bide luzean
ostatu hartun eben
hain etxe pobrean.

Maria Jose, Jesus Maria.

Meltxorrek urrea,
Gasparrek intzentsoa,
Baldasarrek eroiela
mirra preziosoa.

Maria Jose, Jesus Maria.

Astoak arrantzea,
idiak arnasea,
halan berotzen eben
jaio dan infantea.

Maria Jose, Jesus Maria.

Belengo portalean
estalpe batean
jaio da Jesus ona
abereen artean.

Maria Jose, Jesus Maria.

Esatekoak 0
Ikusita: 1556
2011.12.07

'Kontizu' lokailua

Berba hau ahozko hizkerari jagoko idatzizkoari baino gehiago. Berbaz kontixu aldaera da ezagunena. Kontu egizu era jokatuaren laburdura dala esan daiteke. Berbakune edo makulu-hitz moduan be erabilten da sarritan.

Perpaus-marka lez, esan leiteke, antza edo holako esangurea emoten deutso esaldiari. "Batera zein bestera egin, bardin" adierazoten dau beste batzuetan. Posizino malgua dauka; aurre, atze edo barrukoa:

  • Kontizu, hemen ez dogu ezer egiten eta goazan etxera. (= esan leiteke)
  • Kontizu, atzo ez eban inora urten egun osoan. (= antza)
  • Kontizu gaur bape ez naz joango unibersidadera. (= azken baten ez naz joango, antzera izango da)

Erantzun laburrean:

  • —Atal guztiak begiratu ditu? —Bai, kontizu. (= “bai, itxurea”)
  • —Erantzun hori emonda, amak ez deutso gogor egin? —Ez, kontizu. (= “ez, itxurea”)

Graduatzaile balioa be badauka, herri-esakeretatik eta autore zaharren testuetatik ikusi daitekenez: ia ezer be ez, ia inor be ez, ia inon be ez, ia inoiz be ez... Baina ia bardin, ia beti... baiezko esaldietan.

 

  • Arrautza bi emonda kontizu; ba, oin bape emon ez deutsudala kontau eizu. (Esaera zaharra)
  • Zeure idazki jakingarrija / idatzi zeustan orduan, / hitz hain sakonak igartiarren / sarija agintzen zenduan, / hamabosteko epiaz. Baina, / igaro zan hau behinguan; / eta ni, barriz, hasikeran lez, / kontixu bardin nenguan. (B. Enbeita)

Moduren baten beste batek dinoanagaz bat zatozala adierazoteko, eta baietz edo ezetz modu laburrean erantzuten danean be kontizu erabili leiteke indargarri lez.

 

  • —Hemendik harakoagaitik oinez joango gara. —Bai, kontizu.
  • —Batekoarren ez deutsegu ezer esango. —Ez, kontizu.

Arejita, Adolfo; Legarra, Hiart; Oar-Arteta, Ana. Bizkai euskeraren
jarraibide liburua. Bigarren pausuak.
Bilbao: Labayru Ikastegia, 2005.

Esatekoak 0
Ikusita: 2065