kontaktua
2015.07.16

Andra Mari Begoñako eta San Antonio Urkiolakoa

Gramatika joera zorrotzegien mende jausi gara aspaldion, edo horretan nago behintzat hizkuntzaren berezko senak edo hiztunen sintaxi eta jario naturalari jaramon gitxi eginda.

Nor nongoa dan adierazoteko, Begoñako Andra Mari ereduko sintaxietara joten dogu gero eta gehiago, pentsaurik euskal gramatika garbiari joakon ordena hori dala, edo hori bakarrik dala. Eta nongoa adierazoten dauen izen genitiboduna atzean ipintea erdal sintaxiaren eraginez dala. Halan baztertzera joten dira Ama Birjina Karmengoa, Birjina Arantzazukoa eta eredu horretako guztiak.

Deustuko eleizeari kanpo alderdian, eta agiri-agirian ikusteko moduan, Deustuko Pedro Deuna edo horretariko errotuloren bat ipini eutsien aspalditxu, eta ez ziran ahalegindu jakiten, behinola, Deustu euskaldun hutsa zan nekazari-herria zan denpora zaharreetan, eleiza horri berorri Doneperi Deustuko eritxola.

Antzeko sintaxi aldaketa ete dagoan nago harako donostiarren kantu ezagunean. Bertsino bataren hasiera: Hiru damatxo Donostiako, eta bestearena: Donostiako hiru damatxo.

Oinarrian dagoan diferentzia sintaxi ordena arruntetik harago doa. Sintaxi neutroaren arabera, -ko atzizkidun izena aurrean kokatzen da, izenlagunaren ordez: baso-ko piztiak edo herri-ko semea. Sintaxi horren atzean, norbait edo zerbait non dagoan adierazoten dogu.

Baina Mari Anbotoko dinogunean, emoten dogun informazinoa bestelakoa da: nor zein dan adierazoten dogu atzean erantsitako toki-izen genitibodunaren bidez. Bigarren honetan Anbotoko, zein Mari dan espezifikatzeko darabilgu.

Bestetik, -ko atzizkidun adjektiboak be ugariak dirala gogoratu behar da; hau da, -ko adjektiboak sorrerazoteko darabilgula. Nork ez dau entzun esaten: abrigu pielezkoa, gona sedazkoa edo piper latakoa? Holakoetan lexikalizino garbi bat sortzen da –ko atzizki eratorlearen bidez.

Baina gatozan atzera goiko kasura. Herri literaturan ez dira gitxi egitura honen lekukotasunak. Bat ezaguna: Aita San Migel Iurretako, zeru altuko loria. Edo dantza kopletan aitatzen dan San Pedro Mendexakua. Dan-danak ipini behar ahal ditugu itzulitara, -ko genitiboaren aurre kolokatzearen izenean?

Arantzazu aldean Ama Birjinea agertu jako Errodrigo artzainari Baltzategiko Errodrigo deitu behar ahal deutsagu, erromantze zaharretik gehiago Errodrigotxu Baltzategiko lez ezagutu izan danari?

Andra Mariaren jaiegun batzuk be hilearen arabera izendatu izan dira. Andra Mari martiko, artean urdea tatiko, handik aurrera betiko, dino esaera zahar batek. Jai-izen ezagunak dira: Andra Mari abuztuko edo Andra Maria irailgo bere. Eta Doniane eguna aitatzeko, San Juan bagileko.

Uharkan behera berez eta jarioan doan urari ez deiogun presa alperrekorik egin.

 

 

Iturriko

2015-07-14

Esatekoak 0
Ikusita: 64
2015.07.10

Hiztegia 17: Pozik, alegere eta alai

Pozik egon esatea, alegre edo alegere egon baino euskaldunagoa dala usteko dau batek baino gehiagok. Egia da, erderaz zabal dabilen berbea dala, baina ezin ukatu euskeraz be bide luzea eginak dirala alegere, alegeratu, alegeretasuna, alegrantzia eta ildo horretako beste gehiago, sustrai zaharrekoak eta ugariak dirala euskaldunon artean be.

Beste jatorri batekoa da alai berbea. Gaur egun alai egon, alaitasuna, alaitu zabal dabilz gure artean, batez be XX. mendeko garbizale haizeen indarrez orioa lez zabaldu ziranetik, alegre eta holakoai bidea zarratzeko. Alai berbea mundu zabaleko euskal frontoien izenetik egin da batez be ezagun. Nork ez ditu ezagutzen Ameriketan, Filipinetan eta beste hainbat uri nagusitan diran Jai Alai izeneko pelotalekuak? Gure zestalariek hainbat joko eta kirol ahalegin egin dabezan frontoiok?

Gaur egun, alegere edo alegre erderatikoak dirala-ta, alai entzuten da hareen ordez sarri. Baina denporan atzera joten badogu, alegere eta alegeratu irakurriko dogu beti, eta gaur egun be jente euskalduna berbetan dantzugunean, alegre, alegretxu, alegrantzia eta horretarikoak entzungo doguz horreen ahotik.

Gabon gaueko afari ugari gozoa honetara kantetan eban Barrutia Mondragoeko eskribauak: “Liau lau bere, liau lau bere, gabaren alegerea! / Liau lau bere, gauza ona dok buzkantz ondo betea. / Liau lau bere, ementxe datoz amar libra okela. / Liau lau bere, birao gura eztala ene sabela”.

Gauaren alegerea! Bardin esaten da: Jo zortziko alegerea edo arpegi alegerea euki edo udabarri alegerea. Oñatiko San Juanetako herri-bertso baten berbak dira ondokoak: “San Juan, San Juan berde,/ badator berriz ere,/ baita San Pedruak ere,/ pobre ta alegere.”

Behar dan baino gehitxoago edanda txolindu edo katututen dana be, alegere edo alegretxu ikusten da, bai arpegiz, bai berbaz. Lehen be batzuk autortu egiten eben edanak kalte egin eutsela: “Berotutxe nintzan, alegeratuxe ginan, behar baino gehiago edan nuan”. Beste batzuk ukatu, ostera, ezegaitik be autortu gura ez, begien bistakoa izanda be: “ondotxu edan eta alegretxu ifini bai, baina horditu inoz bere ez”, inoan horreetariko batek.

Gogoa triste dagoanean, ardao bitsdunak mesede egin leio bati bihotza alegretako. Edo musika melodikoak, edo bazkari on batek, edo lagunarte atsegin batek alegrau leio barrua, jausita, goibel edo gogo hilaz dagoan bati.

Amodio galdua honetara kantetan eban Lazarraga poeta arabarrak: “Neuregaz neben libertadea / eroan zidan berekin. / Ni aren minez ilte’ninzan da / a beti alegererik”. Amodioan galtzaile dana triste eta irabazle urteten dauena alegerarik.

Persona batzuk be alegreak izaten dira, biziak, poz-irribarrea arpegian darienak. Kantu eta dantza mota batzuk be alegreak izaten dira, ez ilun eta itunak. Jente gaiztoagaitik dino gure idazle zahar batek, “guzurrez eta azalez dira alegreak, eta egiaz tristeak”, eta jente onagaitik dino, ostera: “egiaz dira alegreak, pozak, eta guzurrez tristeak”.

Gaur alegrau edo alegratu esaten dana, behinola alegeratu esaten zan. Amodio eske dagoan amorantearen penak honelan kantetan zituan Arabako poeta gazteak: “Katea gehiagogaz ez ni lotu, / neure bihotzau libre ifindazu; / bihurtu libertadea egidazu, / alegeratu dedin ene gogoa”. Asko alegretan naz zu hemen ikustea, esango genduke gaur.

Alegrantzia, umore ona adierazoteko esaten da batzuetan:  Alegrantzian igaro genduan eztegu bazkaria. Baina alegrantzia, poztasuna da berez: Itzelezko alegrantzia emon deust zu etorteak. Tamalez, erdera usaina hartu deutsagulako, gitxiegi erabilten dogu berba eder hau, batez be idatziz. Baina Iparraldeko tradizinoan guztiz ugari erabili izan da beti. Guk baino bildur gitxiago euki dabe, zorionez, inguruko hizkuntzetako berbak nahastau edo kutsatu gaiezan.

Durangoko zilarginen kantua ez ahal dot lorrinduko nire ahots kaxkarragaz:

“Ez diamante, ez perla, ta ez urregorririk. Alegrantzia baino ez dago hoberik”.

Esatekoak 0
Ikusita: 66
2015.07.02

Hiztegia 16: Merkea eta ona?

Karu eta merke berbak, biak datoz erderatik. Karu esateko, garesti esaten da bizkaieraz kanpoko eremurik gehienetan, eta kario be bai Iparraldean. Baina merke guztiok erabilten dogu bardin.

Karu berbeagaz ez gara gaur luzatuko; hurrengo baterako itxiko dogu eta merke berbeari oratuko deutsagu.

Dana dala, merke eta karu, alkarren kontrakoak izanda, era batera erabilten ditugu sarri esaera batzuetan. Gaztelaniaz be bada esaerea: “lo barato sale caro”. Nafar esaera zahar batek dinoan lez: “Merkeak garestia berekin du”. Edo Bizkai-Gipuzkoa aldean entzuten dan beste hau: “Bergarako narrua, merkea dalakoan karua”.

Saleroste eta tratu kontuan darabilguz berba biok sarri. Negozio ona egiteko, merke erosi eta karu saldu behar dala esaten da. Lehenago-lehenago hori pekatu handitzat joten zan, gure aspaldiko predikari batek gogorazoten deuskunez: “Lege dan baizen merkeago erosi eta gorago saldu dozu ezer?” itauntzen eutsen bere eleiztarrei.

Prezioari barik, ona edo txarra dan ikusi behar dala esateko be, entzuten da: Karu-merkean ez dago kontua, kalidadean baino.

Negozio txarra egitearena bestetara da: karu erosi eta merke saldu. Zeberio aldean entzuten dan lez: Zer egingo joagu ba? Ogi handia egin eta merke saldu?

Negozioan dabilenak ondo daki, batera asko erosi ezkero, merkeago erosten dala. Txorierrin esaten dan moduan: “Handika erosita merkeago urtengo deutsu”.

Persona batek berba eta berba eten barik ekiteak be ez dau esan gura haren jardunak balio gehiago dauena berba gitxi egiten dauenak baino. Berba arraroak edo ezohikoak darabilzanean batek, guztiok darabilguzanak barik, bost hogerlekoko berbak esan ohi da. Berbak engainagarriak izaten dira batzuetan; berba asko egiteak ez dau esan gura berba horrek indar gehiago daukanik, edo egiazkoak diranik. Halako berbak merkeak izaten dira. Berbea merke saltzen dauela esaten da halakoagaitik. Edo eibartarrak esan eban lez: “Guzurra dau horrek, astoak uzkerra baino merkeago”. Edo beste esaera zaharrak dinoan lez: “Hitzak merke eta poltsan diru gutxi”.

Outlet dendetara edo erostun gitxi dagoanean denda askok iragarten dituen merkealdietara jentea ugariago hurreratzen da, merke usainean edo merke-zurrean komeni dana erostera. Halantxe ibilten dira asko: Beti merke-zurrean, zentimo batzuk nondik aurreratuko.

Amodio kontuan be hataraxe izaten dira batzuk, gizonezko zein andrazko, mosumerke eta berbamerke garbiak diranak. Baina mosumerke izateak beste personeari gehiago gura izatea esan gura ete dau?

Amaitzeko: merkezaroan edo merkealdian zer edo ha, behar dantxoa erostea ondo dago. Ez maitasuna, horraitino!

Esatekoak 0
Ikusita: 110
2015.06.25

Hiztegia 15: Begi-betegarri

Amesetan nago, eta ez dot izartu gura, gaurkoan subertau jatan amesetea hain da gozoa ze... Entzun, baina “ikusi” be egin, “begirik begi” ibiliko gara-eta neure gogoonetan zehar.

Eguartea da, baina uste-uste bako logurea etorrita, begi epelak daukadaz; ezin logureari eutsi eta, konturatu orduko, begiak baturik nago.

Uri handiko kale luze baten, neskatxa ederrari begia jo deutsat, ule baltza eta garri estua, neure gustukoa, sano. Begi biak harexeri josi deutsadaz; eta begiak ezeze, bihotza be bai.

Zutunik dago eta artega dagoala esan leiteke; atzera eta aurrera dabil, gelditu be egin barik. Baten baten begira ete dago?

Bere edertasunaren jaube dala, ule baltzok astindu eta astindu darabilz, inoren begien egarri.

Badakit nigaz erreparau be ez dana egin baina, bardin parajetu natxako, begi bete txu be eztarritik behera eroateko kapaz ez nazala.

Haren begiak bete guran, begi argia egin deutsat nik, kokolo-barretxua eginaz batera. Sendo eta baliente joan naz baina arpegi polit ha begiz begi euki orduan, sendotasun guztiak lurra jo eta, haze lotsa gorrian ikusi behar izan dodan neure burua!

Berak, bueltan, begi iluna eginaz erantzun deust, eta neure lotsa gorriaren ordean, bere harrokeria hartu dot, harrokeria baltza, dituan uleak baino be baltzagoa. Begiok nora bihortu ez dakidala gelditu naz…

Lastimea! Begi-betegarria neban neskatxeak huts urten deust, bai berak bai ames honek be.

Orain bai, orain behingoan izartu gura dot, ameseta honetatik igesean urten gura dot. Eginahalak egin behar izan dodaz, baina, tira, begiak erantetea lograu dot, izarrik nago.

Entzun ohi dot, ikusten ez dauen begiak gatxik ez dauela, edota, ikusten ez dauen begiak negarrik ez dauela egiten; baina amesetako neure begioneek, ikusi ez arrik, lo euki dodaz eta, ondo galanta hartu dabe gatxa, negar-anpulurik jario artinokoa izan ez bada be.

Maitetasun-kontuetan, izarrik zein lo egon, bihotza baizen zoliago begiak erabili behar doguz, komenidu ez dan lagunagan begirik landatu ez daigun.

Esatekoak 0
Ikusita: 114
2015.06.19

Hiztegia 14: Askea

Aska bat danok dakigu zer dan. Zabalen daukan esangurea, kortan ganaduari jaten emoten jakon leku edo ontzia. Arska be esaten jako beste leku batzuetan: harri askea, bere jatorrian. Askak, izan be, edo harrizkoak edo zurezkoak izaten ziran lehenago. Zementozkoak eta metalezkoak oraintsuagokoak dira. Ganaduari jatekoa emoteko erabilten dira; ganadu-jatekoa, bedarra gehienetan, berdea edo sikua; pentsua beste batzuetan.

Zein ganadu gauzarentzako dan be, askak izentetako era diferenteak dagoz: ganadu askea, itaskea edo idi askea, txarri askea edo urde aska dira ezagunenak. Txarri-askara botaten jake ozalea txarriei. Behi eta txahalen askak ez dabe izen berezirik; askak, beste barik.

Baina ganaduak ura edaten dauen egitura luzangeari be askea esan izan jako leku batzuetan; edo zehaztasun gehiagoz, ur askea. Halantxe kontetan deusku Iztueta zaldibiarrak bere Gipuzkoako Kondairan: “Plazako bide-andiaren bazterrean dago iturri bat zurezko aska luzetxoa aurrean daukala, abereak bertatik eroso edateko jarria”. Uhaska, ur deposituari be esaten jako, erderaz “aljibe” deritxona.

Zenbait lekutan, uraskea, ur karkabeari edo ur kanalari be esaten jako. Urak handi datozanean eta ganez egiten dabenean, asketatik urten dabela esaten da.

Animaliez aparte be, gizakion janari gauza batzuk gordeteko kaxa moduko batzuei be askea deritxe. Halan, uruna gordeten dan kaxeari, urun askea deritxo Eibar eta inguruetan. Eta lehen, txarria hil eta ostean, negu osorako txarriki gazitua, urdaia-eta gordeten zan kaixeari be, gatzun-askea.

Bateoko ponte-harriari be askea deitu izan jako. Hau harrizko askea izaten da normalean. Eta bestetik, umearen kumeari be seaska esaten jako leku askotan; esan gura da, sein askea.

Baina kortako, ikuiluko, askak dirala-ta, baserritarren ahotan sarri entzun izan dira esakerok: Askea bete ganaduei; Aska bete bedar emon ganaduari; Askakada pentsua emon; edo ganaduari askara jaten emon. Eta halango beste asko.

Eta baserriko gizona, andrea edo mutilen bat izaten da aska aurrean batera eta bestera ibilten dana ganaduari jaten emoten.

Pertsona garanoi be askako ona jatea gustetan jaku; endemas, geuk prestau behar izan barik, edo geuk mahaira ateraten ibili barik, askara jaten emoten jakunean. Nori ez jako gustetan ba, zotzik albora mogidu barik, askatik jatea?

Seme-alaba askok gurasoei emoten eutsen tratu eskasa dala-ta, lehenagoko predikari batek hau idatzi eban behinola: “gurasoak, laranjak legez, ura aterata, zitzinera edo karkabara bota eta, aberetzar mutuak legez, maiteago izan aska betea, askea bete dauen gurasoa baino”.

Esatekoak 0
Ikusita: 63