kontaktua
2011.12.07

'Kontizu' lokailua

Berba hau ahozko hizkerari jagoko idatzizkoari baino gehiago. Berbaz kontixu aldaera da ezagunena. Kontu egizu era jokatuaren laburdura dala esan daiteke. Berbakune edo makulu-hitz moduan be erabilten da sarritan.

Perpaus-marka lez, esan leiteke, antza edo holako esangurea emoten deutso esaldiari. "Batera zein bestera egin, bardin" adierazoten dau beste batzuetan. Posizino malgua dauka; aurre, atze edo barrukoa:

 • Kontizu, hemen ez dogu ezer egiten eta goazan etxera. (= esan leiteke)
 • Kontizu, atzo ez eban inora urten egun osoan. (= antza)
 • Kontizu gaur bape ez naz joango unibersidadera. (= azken baten ez naz joango, antzera izango da)

Erantzun laburrean:

 • —Atal guztiak begiratu ditu? —Bai, kontizu. (= “bai, itxurea”)
 • —Erantzun hori emonda, amak ez deutso gogor egin? —Ez, kontizu. (= “ez, itxurea”)

Graduatzaile balioa be badauka, herri-esakeretatik eta autore zaharren testuetatik ikusi daitekenez: ia ezer be ez, ia inor be ez, ia inon be ez, ia inoiz be ez... Baina ia bardin, ia beti... baiezko esaldietan.

 

 • Arrautza bi emonda kontizu; ba, oin bape emon ez deutsudala kontau eizu. (Esaera zaharra)
 • Zeure idazki jakingarrija / idatzi zeustan orduan, / hitz hain sakonak igartiarren / sarija agintzen zenduan, / hamabosteko epiaz. Baina, / igaro zan hau behinguan; / eta ni, barriz, hasikeran lez, / kontixu bardin nenguan. (B. Enbeita)

Moduren baten beste batek dinoanagaz bat zatozala adierazoteko, eta baietz edo ezetz modu laburrean erantzuten danean be kontizu erabili leiteke indargarri lez.

 

 • —Hemendik harakoagaitik oinez joango gara. —Bai, kontizu.
 • —Batekoarren ez deutsegu ezer esango. —Ez, kontizu.

Arejita, Adolfo; Legarra, Hiart; Oar-Arteta, Ana. Bizkai euskeraren
jarraibide liburua. Bigarren pausuak.
Bilbao: Labayru Ikastegia, 2005.

Esatekoak 0
Ikusita: 1742
2011.11.30

Sutondoan

Lehenago sua zan etxearen gunea. Ganera beste alde on asko zituan: etxekoai beroa emon, etxekoen eta animalien jatekoak prestau eta berotu, erropak edo norbera garbitzeko ura berotu. Inkesta guztietan jaso da ezkaratza, sukaldea, sutea dala etxeko gelarik garrantzitsuena. Zorrotz hartuta, sukaldea sua egin eta jatekoa prestetan dan txokoa da. Sua hain izan da etxearen bizigarri, XVI. mendeko esaldi batek holan dino: Su bako etxea, gorputz odol bagea.

Gauean ez zan sua amatatzen, kontrara baino, biztuta eukiteko ahalegina egiten zan. Horretarako enborrak kendu eta txingarrak hautsagaz estaltzen ziran.

Barandiaranek batu eban etxeko sua beti izetuta egotea arbasoen gustukoa zala, gauean etxera etorten zirela sinesten zan eta. Siniskera horregaz lotuta dago gauean hautsak batukeran, eskuaz hiru kurutze egin eta esaldi hau esatea:

Nik sue biltzên

Aingerûk etxên sartzên,

Etzên etxekôk bedeinkatzen.

XX. mende hasieran Azkuek Zeanurin antzeko bat batu eban:

Sua batzean

Sua batzean

Infernuko guztiak

Gure etxetik urteiten

Mille aingeruk sartu egiten.

 

Atlas Etnografikoko Casa y familia en Vasconia aletik moldatua.

Argazkia: Luis Manuel Peña. Labayru Ikastegiko Argazki Artxiboa.

Esatekoak 0
Ikusita: 1260
2011.11.23

Jatorduak III. Meriendea

Meriendea, hamarretako eta hamaiketakoa legez, apurka-apurka zabaldu da azken hamarkadotan. Etxean gordetan eukiten zan jeneroa meriendetan zan normalean, gauza handirik ez: gaztai zati bat, txorizo muturren bat, frutea… Hainbat etxetan, bestalde, esneak eukiten eban bitsa gorde egiten zan eta meriendetako ha ogi ganean botaten zan azukre apur bategaz. Erleak eukezan etxeetan ezti apur bategaz bustitako ogi-zatiak jateko ohiturea egon zan. Etxeko ume eta gazteei gehien gustetan jaken meriendea, baina, txokolatea izaten zan, nahiz eta aldi baten eskasa izan bakotxari toketan jakon errazinoa: ontza bat emoten jakon ume bakotxari eta, halanda be, pozik ibilten ziran.

Jente nagusiagoa be meriendetan hasi zanean, jateko berezitxuagoak preparetan hasi ziran, esaterako, makailao errea: makailao zatia txapa edo beheko suko parrillaren ganean ipini, erre orduko handik kendu, zatitu eta ganetik orio gordina botata eta ogi zati bategaz jaten zan.

Esatekoak 0
Ikusita: 1178
2011.11.15

Jatorduak II: Bazkari-afariak

BAZKARIA

                Eguerdiko jatordua izateaz aparte, eguneko inportanteena be bada bazkaria. Herrietako baserri nahiz urietako pisuetan, aste barruan egositako lekariak patata eta txarrikiakaz nahastean edo, beste berba bategaz esanda, lapikokoa jatea izan da ohiturea hainbat eta hainbat urtean. Herrietako informanteek ondo baino hobeto daukie gogoan orain lau, bost edo sei hamarkada ez egoala egunotan daukagun bariedaderik jatekoetan eta, halanda be, inor be ez zala kejetan. Indabak jaten ziran batez be eta, horreen barruan, indaba baltza edo tolosanea. Gernikan astelehenetako azokan saltzen ziran indabak, esaterako, hain ezagunak ziran non jentea Gipuzkoatik be joaten zan erosten. Txarrikiak, ostean, urtean-urtean Gabon inguruan hilten zan txarritik ataraten ziran: urdaia, saiheskiak, txorizoak, mortzilla edo buzkantzak… izaten ziran normalean.

                Lehenagoko sasoian, baina, ez egoan gaurko lapiko express ez antzekorik be; halan, lapikoa goizetik ipinten eben egosten etxeko andreek txapa ganean edo beheko suaren bazter baten eta han egoten zan goiz osoan irakiten. Behin eginda, lapikokoa dana batera zein zatika ataraten zan mahaira, esan gura da, lehenengo indaba-saldea, gero indabea bera patatakaz eta azkenik indabeagaz egositako txarrikiak edo dana nahastean.

                Kostaldeko herrietan, bestalde, barrukoetan baino arrain gehiago jaten izan da, normala dan legez. Halan, urte sasoiaren arabera beti be, makailaoagaz batera besigua, txitxarroa, sardinak edo lebatza ez ziran faltetan.

                Antxina postrea jateko ohiturea be ez egoan oin baizen zabaldua. Ezer jatekotan, egun berezia ez bazan, etxeko frutea (sagarrak, madariak, intxurrak, gaztainak…) jaten zan normalean.

AFARIA

Afaria eguneko azkenengo jatordua da eta normalean etxeko behar guztiak, kortakoak, esaterako, amaitu ostean egiten zan, ilundean. Afalorduan etxeko guztiak batzen ziran normalean mahaiaren inguruan, azken urteotan bakotxaren eginbeharrak dirala eta hori aldatu bada be. Bazkaria baino jatordu arinagoa da afaria. Jatordu horretako jateko ohikoenak porrusaldea (txarri-saiheski edo makailao zati bategaz batera), arrain zati bategaz saltsa berdetan eginiko patatak eta berakatz-zopea izan dira. Ganean, arrautzen bat, tortillea edo arrain zatiren bat eta postre legez gaztai zati bat, frutea edo esne katilukadea hartzen ziran.

Esatekoak 0
Ikusita: 1253
2011.11.07

San Martin eta txarri-hiltea

Zemendiaren 11an ospatzen da San Martin, eta herri egutegian txarria hilteko sasoiaren hasiera da, orduan hasi eta Gabon bueltara arte. San Martin egunaren ganean badago makina bat esaera; batzuk eguraldiagaz lotuta, besteak jatekoagaz. Hona batzuk:

 

 • Zemendian San Martinek orio zaragiak aurretik zein atzetik botaten dauz.
 • Negu ona izateko, San Martinetako hiru biderrez edurra egin behar dau.
 • Egiazko negua, San Martinetan hasten.
 • Jaun done Martinen zaldiari, olorik emon ez.
 • San Martin (11an) zegaz, San Roman (18an) haregaz eta Santa Katalina (25an) beragaz.
 • San Martin, beharrak beharra eragin.
 • San Martin logizu, ondoko urtea garizu.
 • San Martin, negua atzetik edo aurretik, gehienean bietatik.
 • San Martin uda, uda txiki.
 • Horreri be etorriko jako bere San Martin.
 • San Martinetako berakatzak egin.
 • San Simon eta Juda zerekin, San Martin harekin.
 • Txarri guztiei heltzen jake San Martin eguna.

Nekazarien munduan oin dala urte batzuk arte Euskal Herriko etxe eta familiarik gehienetan txarria hiltea usua izan da. Busturian esaera hau erabilten eben baten bat etxe onera ezkontzen dala esateko: txarria hilten daben lekura ezkondu da.

Txarria hilten danean auzoko, senitarteko eta urtean zehar zerbitzuren bat eskaintzen deutsenei (abadea, medikua, maisu-maistra...) odolosteak eta txarriaren beste gorputz atalak emoten jakez. Holan, batzuen eta besteen artean trukea egiten da. Hori oinarri hartuta, Bizkaian badago esaera bat: odolosteak ordeaz. Horrek esan gura dau, norberak zer egin (ona zein txarra), besteek be haxe egingo deuskuela.

Herri-kulturan asko agertzen da santu hau gure artean, San Martin txiki moduan askotan. Tradizinoak dinoanez, zuhurra be zuhurra zan, jentil eta basajaunei trikimailuen bitartez kendu eutsien euren jakituria, eta horreri esker ezagutu dauz gizakiak lurra landuteko hainbat gauza: gari-hazia, artoa noiz erein, zerrea zelan egin, errotarria zelan dabilen…

Esaten da deabruak ikazkin bateri lagundu eutsala eguneko beharra egiten eta saritzat arimea eskatu eutsala. Ezpabere, San Martinen kantua esatea opatu eutsan eta hori aukeratu eban ikazkinak. Halanda be, deabruak beti tentau egiten dau eta, hamahirugarrena? itauntzen deutso Martini. Eta harek “Ez dok hamahiru” esaldi ospetsua erantzun. Bitoria Artetxe zeanuriztarrari jasotakoa da hau.

–San Martin esaik bat

–Gure jauna bera dok bat

Berak salbauko gaiozak.

–San Martin esaik bi

–Erromako altara santuek bi

Gure jauna bera dok bat

Berak salbauko gaiozak.

–San Martin esaik hiru

–Hirurek hiru eternidadeak

Erromako altara santuek bi

Gure jauna bera dok bat

Berak salbauko gaiozak.

(...)

–San Martin esaik hamabi

–Hamabi apostoluak

Hamaika mila aingeruak

Hamar mandamentuak

Bederatzi ordenaduak

Zortzi, zortzi zeruak

Zazpi sakramentuak

Seirak, seirak izerrak

Bostak kristoren llagak

Laurak ebangelistak

Hirurak, hiru eternidadeak

Erromako altara santuak bi

Gure jauna bera dok bat

Berak salbauko gaiozak.

Deabruak orduan:

–San Martin, esaik hamahiru!

-Ez, ez dok hamahiru!

Esatekoak 0
Ikusita: 1409